Sensata Products
Brazil/Brasil   Simplified Chinese   Traditional Chinese   Europe   Japan   Malaysia   Korea
Search Sensata:
The World Depends on Sensors and Controls
*
Sensor-NITEdocs

 

Site Updated October 27th, 2013

* * *

Инвестираме във вашето бъдеще

Bulgarian Flag Bulgaria K

Проект BG161PO003-1.1.06-0045-C0001
“Изследване и развитие на иновативна фамилия компактни резистивни температурни сензори с повишена надеждност за автомобилната промишленост”,

 с бенефициент “Сензор Найт Индастриъл” ЕООД и партньор “Технически университет – София - НИС”, НИЛ „CAD/CAM/CAE в индустрията“ се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 

 

 

 

The World Depends on Sensors and Controls